Superb Antique “Whistling Boy” Bronze by V Szczeblewski - Polish 1889

$1,295

Weight: 1,200 grams
Size: 9 5/8 inch tall
Stone:  Marble
Hallmark: V. Sczeblewski

Item #: BR-10-09